បន្តិច​ទៀត​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ភ្ញៀវទេសចរ នឹង​អស់​កង្វល់​រឿង​ផ្លូវ​ធ្វើដំណើរ​ទៀតហើយ​.! – CEN