ចេញ​ខិត្តប័ណ្ណ​អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ បញ្ហា​ស្រា និង​ផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សុខភាព​ – CEN