​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចាប់ផ្តើ​ពិភាក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ថវិកា​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៩ និង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ការទូទាត់​ថវិកា​រដ្ឋ​ឆ្នាំ​២០១៧ – CEN