សូមជួយ​ស៊ែរ​បន្ត​ចែក​បងប្អូន​យើង​បាន​ប្រុងប្រយ័ត្នផង​! ព្រោះ​មានករណី​ពួក​ស្លៀកពាក់​របៀប​ជនជាតិ​អារ៉ាប់ ឬ ឥណ្ឌា កំពុងជិះរថយន្ត​ចូល​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយ​ប្រើល្បិច​… – CEN