ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី «​គោលនយោបាយ​លើកទឹកចិត្ត និង​ឯកសារ​បច្ចេកទេស​ដែល​គាំទ្រ​ការងារ​គ្រប់គ្រង​លំនៅឋាន​ដែល​មាន​តំលៃ​សមរម្យ​» – CEN