អ្នក​កំពុង​មាន​បញ្ហា​របួស​ខួរក្បាល​ហើយ បើ​មាន​អាការៈ​ទាំងនេះ​ – CEN