ស្ទើរពុំគួរឲ្យជឿ! បន្ទាប់គ្រូមន្តអាគមប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់ខ្លួននៅតែមានជីវិត ឪពុកម្តាយគាស់មកវិញ និងរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ពេលរកឃើញថា… – CEN