ឆ្លង​ទុយោរ ចាប​ឆេះ​ធុង​ហ្គាស​នៅផ្ទះ​មន្ត្រី​កងកម្លាំង​នគរបាល​ម្នាក់ នៅ​សង្កាត់​ប៉ៃលិន​ – CEN