មិន​គួរឲ្យ​ជឿ​! ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន IQ កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង បន្ទាប់​ពី​ផឹក​ទឹកកាម​រៀងរាល់ថ្ងៃ អស់​មួយ​ឆ្នាំ​ – CEN