ធនាគារពិភពលោក​៖ តំបន់​អាស៊ី​បូព៌ា​និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ចាំបាច់​ត្រូវមាន​អភិក្រម​គោលនយោបាយ​ថ្មី ដើម្បី​ ​ការរក្សា​ឲ្យបាន​នូវ​ចល័ត​ភាពឈានឡើង​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច – CEN