ស្រុក​ខ្មែរ មិនទាន់​ដាក់​ច្បាប់ ផ្តន្ទាទោស ប្រហារជីវិត​នោះទេ – CEN