យុវជន ត្រូវ​បែរមក​សិក្សា​លើ ចំណេះដឹង​បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស​វិជ្ជាជីវៈ ហើយនឹង​បត់​ខ្លួន​ឲ្យ​ទាន់ ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម ៤.០ – CEN