“វេទនាមែន!” លោតចុះទន្លេដើម្បីសម្លាប់ខ្លួន តែវាមិនលិចសោះ – CEN