ប្រមាញ់​ឃើញ​រឿង​ហួសចិត្ត ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ខ្នាត​ធំ ដែល​បាន​បញ្ចាំង​ជាអាទិ៍ ៖ តួអង្គ​ប៉ា​ចេ មាន​រន្ធ​ច្រមុះ​ដល់​ទៅ​… ៤ ! – CEN