ផ្ទុះ​ការតវ៉ា ពេល​ម្ចាស់​ផ្សារ​ឯករាជ​២ បិទទ្វារ មិន​អោយ​លក់ដូរ​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​និង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ទាន​ – CEN