វា​ជា​សញ្ញា​នៃ​ជំងឺ​នេះហើយ បើ​អ្នក​ឧស្សាហ៍​ក្អក​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ – CEN