អធិការបតី​អាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ប្រកាស​ឈប់ឈរ​ឈ្មោះ ក្រោយពី​អាណត្តិ​របស់លោក​ស្រី​បញ្ចប់​នៅ​ឆ្នាំ​២០២១ – CEN