សហគមន៍​ទេសចរណ៍​កំពង់​ភ្លុក និង​ជ្រាវ ខេត្តសៀមរាប ត្រូវ​ធានា​ថា​ជា​សហគមន៍​ទេសចរណ៍​ស្អាត បៃតង មាន​អនាម័យ​ស្អាត​ល្អ​គ្មាន​សំរាម​ – CEN