ពស់​ក្បាល​ពីរ​ដ៏​កម្រ និង​ត្រូវបាន​ដាក់តាំង​ឱ្យ​មហាជន​ទស្សនា​នៅ​អាមេរិក​ – CEN