បរិភោគ​មី​កញ្ចប់​ច្រើន កើន​ហានិភ័យ​កើត​ជំងឺ​បេះដូង​ – CEN