អាជីវករ​ផ្សារ​ឯករាជ្យ​ទី​២ តវ៉ា​ជាមួយ​ម្ចាស់​ផ្សារ​ឧកញ៉ា ព្រំ សុធី , អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ ឲ្យ​ចូល​លក់ដូរ​ធម្មតា​វិញ​ – CEN