នគរបាលជាតិ​កម្ពុជា និង​នគរបាល​ភូមិន្ទ​ថៃ នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ការងារ​ព្រំដែន – CEN