ជប៉ុន​នឹង​ផ្តល់ ឱកាស​ការងារ​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN