អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ Yinglauck ពុំ​ទាន់​ត្រូវបាន​ផ្តល់​លិខិតឆ្លងដែន​អង់ក្លេស​ទេ​ – CEN