នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បង់​ក្លា​ដេស បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ពង្រឹងពង្រី​កកិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​ររ​វាង​រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​និង​បង់​ក្លា​ដេស​បន្ថែមទៀត​ – CEN