វីង ជាប់​ឈ្មោះ​ជា “ធនា​គារ​ដែល​ផ្ដល់​ផល​ប្រយោជន៍ ល្អ​បំផុត​ដល់​សង្គម នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨” សម្រាប់​សេវា​កម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្លួន – CEN