សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការប្រមូល​បញ្ហា​ប្រឈម របស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចំពោះ​វត្តមាន​ជនជាតិ​ចិន​ – CEN