​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​យ័ន ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​កម្ពុជា ដើម្បី​សម្រាប់​ការទូទាត់​ពាណិជ្ជកម្ម រវាង​ចិន​និង​កម្ពុជា – CEN