សាលាបឋមសិក្សា​ពង្រ តាមរយៈ​គម្រោង កុមារ​មាន​អនាម័យ ប្រាជ្ញា​ឆ្លាត​វៃ ទទួល សម្ភារៈ​បរិក្ខារ​អនាម័យ និង​សម្ភារៈ​សិក្សា ពី​ធនាគារ CIMB – CEN