អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​៖​កម្ពុជា​ទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺរបេង​ – CEN