លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​សាធារណការ និ​យ​យា​ថា លោក​មិនអាច​តាមមើល​កិច្ចការ​ទាំងអស់​គ្រប់​ខេត្ត​ក្រុង​នោះទេ មានតែ​ពឹង​លើ​ប្រព័ន្ធ App ដែល​អាចឱ្យ​ពលរដ្ឋ ផ្តល់ដំណឹង​ពី​ផ្លូវ​ខូច​ – CEN