ការដោះស្រាយ​វិវាទ​ដីធ្លី​ត្រូវបាន​ចាត់ចែង ដោយ​ឈរលើ​គោលការណ៍​ច្បាប់ និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​ជាស​កល​ – CEN