ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា RAID Amazones លើក​ទី​២​បាន​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​នៅលើ​ទឹកដី​អង្គរ​ – CEN