ចិនបិទសាលាមួយ ដោយសារបង្រៀនស្រ្តីឲ្យស្តាប់បង្កាប់បុរសគ្រប់ពេលវេលា – CEN