ប្រណាំង​រថយន្ត​ឆ្លងកាត់​តំបន់​អភិរក្ស រ៉ា​លី​រ៉េដ ២០១៨ ដើម្បី​ការពារ​និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN