គ្មាន​វិធីសាស្ត្រ​ណាមួយ ដែល​អាច​ជម្រះ​ផ្សែង​បារី​ពុល ចេញពី​ក្នុង​អគារ ឬ​កន្លែង​បិទ​ជិត​បាន​ឡើយ​ – CEN