​កូនក្មួយ​ទាំងអស់​បាន​សិក្សា​រៀនសូត្រ​យ៉ាង​ស្រួល មិន​ខ្វល់​អ្វី​ទាំងអស់ នេះ​គឺ​ដោយសារតែ​ប្រទេស​មាន​សន្តិភាព​ពេញបរិបូរណ៍​ – CEN