​រូបភាព​ពិត តែ​រឿងប្រឌិត​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​… ជ្រួលច្របល់​ – CEN