សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ភាពមិនប្រាកដប្រជា​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន – CEN