វី​ង​បង្ហាញ​ការគាំទ្រ​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា​នៅ​ពិព័រណ៍​ការងារ​និង​ផលិតភាព​ជាតិ​ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN