អភិបាល​រាជធានី​ដឹកនាំ គណៈប្រតិភូ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ អញ្ជើញ​ទៅ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ សមាគម AIMF និង​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ – CEN