ស្នើ​សម្ព័ន្ធ​ឧស្សាហកម្ម​កៅស៊ូ​វៀតណាម ប្រមូល​ទិញ​កៅស៊ូ​គ្រួសារ​កម្ពុជា និង​ម្រេច​ – CEN