មាន​ករណី​បន្លំ​ចេញ​ប័ណ្ណបើកបរ​អន្តរជាតិ ឬ​ការបញ្ជាក់​ប័ណ្ណបើកបរ​អន្តរជាតិ ច្រើន​ករណី​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN