ក្រុមហ៊ុន UnionPay បាន​ក្លាយជា​ម៉ាក​សញ្ញា​ផ្លូវការ សម្រាប់​ការទូទាត់​ប្រាក់ ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ AFF SUZUKI CUP 2018 – CEN