ជំនាញការ​មហារីក​ជួរមុខ​ពិភពលោក​៖ វិទ្យុសកម្ម​ពី Wifi, ទូរស័ព្ទ​ចល័ត គ្រោះថ្នាក់​ដូច​បារី​ – CEN