ភ្ជាប់ពាក្យ​ហើយ តែ​ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry ពុំ​ធ្លាប់​ជួប​មុខ​…”​ឪ​ក្មេក​” ទេ​! – CEN