មនុស្ស​ភាគច្រើន​ចូល​ចិត្តញុាំ​ពោត​បារាំង ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​តិច​ណា​ស់ដឹង​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​វា​ – CEN