ប៉ូលិស​ថៃ​ឆ្លើយ​បែបណា​ដែរ ចំពោះ​ករណី​មាន​សាច់មនុស្ស​ក្នុង​ម្ហូបបួស​? – CEN