ទោះបីជា​បណ្តា​ប្រទេស​លោកខាងលិច​មួយចំនួន បាន​សម្តែង​មតិ​ពីនេះ​ពី​នោះ ស្តីពី​កម្ពុជា​ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ​ប្រជាជន​ចិន ស្គាល់ឈ្មោះ​ច្បាស់​ – CEN