“​ខ្ញី​កាន់តែ​ចាស់ កាន់តែ​ហ៊ឺរ​” គេ​ឲ្យ​ថ្លៃ​ជាង​១​លាន​ដុល្លារ ធ្វើ​ព្រងើយ ៣​លាន​ដុល្លារ មិន​ខ្ចី​តប ទាល់តែ​ជិត ១០​លាន ទើប​… – CEN